Ïðèâåäåííûé íèæå ñèíòàêñèñ ïîêàçûâàåò, êàê ìîæíî ñîçäàòü URL-àäðåñà Microsoft Dynamics AX â HTML-øàáëîíå ñ ïîìîùüþ ïåðåìåííûõ.

HTML

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">

<title>%subject%</title>

</head>

<body>

%message%

<br/>

<h2><a href="Dynamics://%LinkToBusinessData%">Ïåðåéòè ê   %for%</a></h2>

<br/>

<b>Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ îá îïîâåùåíèÿõ Microsoft Dynamics AX</b>

<br/>

<table border="0" width="100%">

   <tr width="25%">

          <td><b>Âñåãî ñîáûòèé:</b></td>

          <td>%occurred%</td>

  </tr>

   <tr>

          <td width="25%"><b>Äëÿ:</b></td>

          <td>%for%</td>

  </tr>

   <tr>

          <td width="25%"><b>Êîìïàíèÿ:</b></td>

          <td>%company%</td>

  </tr>

   <tr>

         <td width="25%"><b>Ñîáûòèå:</b></td>

         <td>%subject%</td>

  </tr>

   <tr>

         <td width="25%"><b>Äàííûå:</b></td>

        <td>%data%</td>

  </tr>

</table>

<br/>

<a href="Dynamics://%LinkToAlert%">Ïðîñìîòð îïîâåùåíèé</a>

<br/>

<a href="Dynamics://%LinkToAlertRule%">Óïðàâëåíèå ãåíåðàöèåé îïîâåùåíèé</a>

<br/>

<br/>

<b>Ïðèìå÷àíèå:</b>   Åñëè Microsoft Dynamics AX íåëüçÿ çàïóñòèòü ñ ýòîãî êîìïüþòåðà, ìîæåò áûòü âûâåäåíî ñîîáùåíèå îá îøèáêå.

</body>

</html>

Ñì. òàêæå